Usnesení č. 3-67/2020 RM souhlasí s uzavřením Dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště mezi obcí Bojanovice zastoupenou starostou Mgr. Bc. Václavem Branným, Bojanovice 12, 252 06 Davle a Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, zastoupeným starostkou Mgr. Magdalénou Davis PhD. za odměnu a příspěvek na úhradu provozních nákladů v celkové výši 3.000,- Kč ročně. Obec Bojanovice si zřídí hrobku č. 801 na své náklady na základě uzavřené smlouvy o pronájmu hrobového místa. RM pověřuje starostku podpisem Dohody. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 67 konaného dne 31. 8. 2020

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 1 (celkem 2) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 67 z 31.8.2020 na ÚD
Zveřejněno dne: 02.09.20 06:16:15