Usnesení č. 3-69/2020 Rada města souhlasí s výběrem dodavatele F1 facility CZ s.r.o. na akci: Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41