Usnesení č. 3-80/2020 RM souhlasí s PD pro výstavbu nové dobíjecí stanice včetně připojení NN v Pražské ulici na pozemku parc.č. 2890/20 a 1291/2 v kat. území Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření SOSB VB služebnosti k pozemkům parc.č. 2890/20 a 1291/2 v kat. území Mníšek pod Brdy dotčené stavbou a ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Z důvodu dešťové kanalizace, která probíhá přes stavební pozemek parc.č. 2890/20, je nutné vytrasování a vytyčení dešťové kanalizace před započetím stavby. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07