Usnesení č. 30/16/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1858/14 o výměře 77 m2, a p.č. 1858/15 o výměře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10002 z vlastnictví SPÚ se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. c) Souhlas s bezúplatným převodem ideální 1/9 pozemků v lokalitě u Luckého mlýna ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, nabízí městu bezúplatný převod ideální 1/9 pozemků vedených jako ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 2056/8 o výměře 45 m2, parc. č. 2056/9 o výměře 206 m2, parc. č. 2123/6 o výměře 95 m2 a parc. č. o výměře 15 m2. Rada města usnesením č. 2-106/2021 ze dne 9. 8. 2021 bezúplatný převod doporučila. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02