Usnesení č. 30/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností VIAGEM a.s. Sokolovská 131/86, Praha 8 na 1/54 pozemků 2030/16, 2031/2, 2032/7, 2032/10, 2032/11, 2033/13, 2033/35 a 2033/43 vedené na LV 1091 v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 4.910 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. h. Odprodej pozemků parc.č. 2867/4 a 2864/8 v k.ú. MpB Pozemky 2867/4 o výměře 139 m2 orná půda a 2864/8 o výměře 10 m2 ostatní plocha rozdělují pozemky vlastněné žadatelem o odkup a komplikují mu přístup a hospodaření na jím vlastněných nemovitostech. Jedná se o pozemky bez zvláštního významu pro město, RM doporučila k prodeji usn. RM č. 15-119/2021. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 21 (celkem 25) Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52