Usnesení č. 31-119/2021 RM bere na vědomí vyrozumění Policie České republiky č.j. KRPS-320611-13/ČJ-2018-011681 a souhlasí s uveřejněním omluvy panu E.N. do nejbližšího vydání Zpravodaje městečka pod Skalkou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16