Usnesení č. 31/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Mníšek pod Brdy k Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21. Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Luboše Kožíška a Ing. Jiřinu Romovou koordinací místní Agendy 21. Zastupitelstvo města ustanovuje místostarostku Ing. Danu Dalešickou odpovědnou političkou pro místní Agendu 21. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PRO — PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 14. Založení DSO Starostka představila návrh na založení Dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“, v němž je město Mníšek pod Brdy jedním ze zakládajících členů. Svazek je zakládán za účelem společné realizace technických služeb pro členské obce v oblasti odpadového hospodářství, správy a provozování infrastruktury v majetku členských obcí, zavádění principů oběhového hospodářství do praxe a osvětové činnosti s tím spojené. Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanovy svazku. Starostka uvedla, že odpadové hospodářství Mníšku pod Brdy stojí na prahu změny vyvolané jednak změnou legislativy (konkrétně zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech) a jednak blížícím se koncem desetileté smlouvy se společností Komwag na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města. Roli hraje částečně i nejistota finančních příjmů obce a tudíž nutnost předcházet budoucím nákladům v odpadovém hospodářství. Z důvodu výše uvedeného bude potřeba se zaměřit na snižování produkce odpadů, zejm. směsného komunálního odpadu (stoupající cena za ukládání na skládku a od roku 2030 úplná nemožnost skládkovat), na splnění legislativně závazných cílů recyklace komunálních odpadů a na přechod na oběhové hospodářství, kde se odpady budou využívat jako materiálový zdroj pro další využití. Klíčovou roli bude hrát spolupráce s okolními obcemi v rámci mníšeckého regionu, kde je velký potenciál budoucí úspory finančních prostředků. Proběhla rozprava. Zastupitelka Kotoučová: dotaz na finanční aspekty – vypočítanou úsporu pro město. Starostka: za svoz a likvidaci odpadu platí město Komwagu 5,9 milionu Kč ročně, dle propočtu za provozování DSO vychází na Mníšek úhrada 5,6 milionu Kč, tj. drobná úspora + rozložení nákladů na služby sběrného dvora v rámci svazku. Dle propočtu je společné odpadové hospodářství obcí rentabilní od celkového minimálního počtu 10 000 obyvatel, přičemž nyní zapojení přislíbily obce dohromady s 13 000 obyvateli, a předpokládá se připojování dalších. Zahájení provozu se předpokládá na jaře 2022, do té doby bude svoz odpadů dočasně realizován firmou vybranou na základě výběrového řízení. Zastupitel Kožíšek: jak bude zajištěna letní a zimní údržba ve městě? Starostka: zmíněné výběrové řízení bude rozděleno na 2 části – jednak odpady a jednak zimní údržba, zeleň a čistota města, přičemž tato služba bude využívána déle než svoz odpadů. Zastupitel Digrin: nejprve požaduje kalkulaci a plán rozvoje společnosti na 2 roky, a teprve poté je ochoten hlasovat o založení svazku. Náklady oproti současnosti podle něj vzrostou minimálně o čtvrtinu. Chybí především likvidace zeleně, vstupní investice i provoz sběrného dvora. Přítomný Jan Marek, expert na odpadové hospodářství, doplnil detaily zejm. o kalkulaci služby a uvedl na pravou míru, že pro přesnější kalkulaci je nejprve potřeba znát vstupy, tj. které obce a kolik jich vstoupí do svazku, a teprve poté lze vypracovat reálné propočty. Starostka dodala, že založení svazku je prvním krokem jakožto deklarace záměru spolupracovat, teprve poté lze začít postupně dělat reálné kroky, které budou také vždy předloženy ke schválení zastupitelstvu. Založení svazku město nyní k ničemu nezavazuje, v tuto chvíli se nejedná o založení s.r.o., to bude až dalším krokem a bude předloženo zastupitelstvu, včetně podrobné kalkulace apod. Zastupitel Jirota uvedl příklad se svazkem VOK na vodovodní přivaděč Baně, kdy na samém počátku také nikdo nedokázal odhadnout finanční aspekty. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 14 (celkem 22) Zastupitelka Midkiff se vrátila ve 21:40. Přítomno všech 15 zastupitelů. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12