Usnesení č. 31/16/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím ideální 1/9 pozemků parc.č. 2056/8 o výměre 45 m2, 2056/9 o výměře 206 m2, 2123/6 o výměře 95 m2 a 2123/7 o výměře 15 m2 k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. d) Směnná smlouva na pozemky JTH Omega + Město Rada města doporučila uzavření směnné smlouvy na pozemek ve vlastnictví J.T.H. Omega s.r.o. parc. č. 1315/10 o výměře 71 m2 ostatní plocha, jiná plocha a na pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1314/11 o výměře 75 m2 zahrada. Rozdíl v ceně bude řešen doplatkem ve výši 2.000 Kč na účet města. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02