Usnesení č. 31/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností CASA D´ANGOLO s.r.o., Naardenská 665/1, 162 00 Praha 6 Liboc na pozemky parc. č. 2890/1 o výměře 2346 m2, ostatní plocha za kupní cenu 2.815.200 Kč a parc. č. 2890/106 o výměře 128 m2, odděleného GP č. 3078-75/2021 ze dne 5.5. 2021 za kupní cenu 102.400 Kč, oba v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedené na LV 10001 za celkovou kupní cenu 2.917.600 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. j. Prodej hasičského vozidla CAS RM prodej projednala a doporučila usnesením č. 5-121/2022.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18