Usnesení č. 31/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a panem P.D., ……………………….. na pozemky parc. č. 2867/4 o výměre 139 m2, orná půda a parc.č. 2864/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha, v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedené na LV 10001 za cenu znaleckého posudku v celkového hodnotě 17.000 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. i. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1011/12 v k.ú. MpB od ÚZSVM ÚZSVM převádí na město formovou bezúplatného převodu pozemek parc. č. 1011/12 o výměře 253 m2 v lokalitě Za Rybníky. Rada města žádost o bezúplatný převod pozemku projednala a doporučila usn. RM č. 12-131/2022. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52