Usnesení č. 31-72/2020 RM bere na vědomí předloženou PD pro výstavbu nové dobíjecí stanice včetně připojení NN na pozemku parc. č. 2889/3 v k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a ukládá odboru OSMI navrhnout řešení pro vydání stanoviska MMpB k trase dešťové kanalizace ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM bude předložen návrh SOSB VB služebnosti k této stavbě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44