Usnesení č. 32-131/2022 RM souhlasí s nákupem bezpečnostního řešení Fortigate a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36