Usnesení č. 32/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 1315/10 o výměře 71 m2 ve vlastnictví J.T.H. Omega s.r.o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice v hodnotě 32.000,- Kč za pozemek ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy parc. č. 1314/11 o výměře 75 m2 odděleného GP č. 3090-37/2021 ze dne 4. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1314/3 v hodnotě 34.000,- Kč. Rozdíl v ceně bude vyrovnán doplatkem ve výši 2.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. e) Souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví města formou veřejné dražby Rada města usnesením č. 9-108/2021 doporučila prodej pozemků parc. č. 1292/4 o výměře 1139 m2 a parc. č. 1292/5 o výměře 1193 m2 oba v kultuře zahrada v k.ú. MpB formou veřejné dražby. Na ocenění pozemků byl zpracován znalecký posudek Ing. Mertenem. Proběhla rozprava: Zastupitel Digrin: dotázal se na důvod prodeje těchto pozemků. Starostka: město pozemky prodává, aby získalo finanční prostředky na budoucí nezbytné investice (např. na zkapacitnění ČOV), a tento prostor nepotřebuje, naopak potřebuje prostředky na koupi jiných důležitých pozemků (např. kolem ČOV). Na koupi těchto pozemků Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se ozývají zájemci a město chce maximalizovat zisk a prodat pozemky transparentně, proto byla zvolena forma veřejné dražby/aukce/soutěže. Zastupitel Digrin: upozornil na to, že nejprve je potřeba schválit záměr prodeje a teprve poté prodej a způsob. Nebyly položeny další dotazy. Odloženo. Bude projednáno na příštím zasedání ZM. 16. f) Deklaratorní rozhodnutí o právním vztahu veřejného prostranství (pan C.) Dne 8. 2. 2021 pan M.C. požádal o souhlas se záměrem oplocení pozemku parc.č. 819/2 v k.ú. MpB a zbudování vrat na hranici pozemku parc.č. 836, který manželé C. nabyli na základě Směnné smlouvy uzavřené s městem dne 18. 4. 2016. RM souhlasila usnesením č. 14-86/2021. Dne 25. 5. 2021 Stavební úřad Mníšek pod Brdy označil pozemek 819/2 k.ú. MpB jako „veřejné prostranství“ a z tohoto důvodu zamítl oplocení pozemků 819/2 a 836. SÚ dále doporučil změnu v ÚP u pozemku 819/2 z BH na BI. Dne 23. 8. 2021 pan M.C. požádal radu města o deklaratorní rozhodnutí o vzniku právního vztahu Veřejného prostranství podle §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro potřebu odvolání se proti rozhodnutí místního SÚ. Rada města usnesením č. 15-108/2021 souhlasila s deklaratorním rozhodnutím o právním vztahu veřejného prostranství tak, že na pozemcích 819/2 a 836 v k.ú. MpB se nenachází Veřejné a postoupila věc do ZM. Proběhla rozprava: M.C.: poděkoval radě města, že se k této věci takto postavila. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02