Usnesení č. 32/19/2022 Zastupitelstvo města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu č. UZSVM/S/4545/2022-HMSU na pozemek parc. č. 1011/12 o výměře 253 m2 ostatní plocha, využití ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2 – Nové Město, 128 00, do vlastnictví města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy j. Budoucí Směnná smlouva na stavbu 3 řadových garáží na pozemcích parc.č. 2714/526, 2714/527 a 2714/528 v k.ú. MpB Manželé H. a pan J., trvale bydlící V Edenu č.p. 1479, Mníšek pod Brdy, mají zájem o odkoupení části pozemku parc. č. 2714/1 (konkrétně 72 m2) za účelem vybudování 3 garáží jako pokračování stávajících řadových garáží. Garáže by majitelé využívali výhradně k soukromým účelům a nemají v plánu následný prodej za účelem zisku. Veškeré náklady související s oddělením pozemku ponesou žadatelé. Žadatelé navrhli 2 varianty vyrovnání (finanční a nefinanční). Rada města usnesením č. 5-99/2021 doporučila záměr dostavby 3 řadových garáží schválit s nefinančním vyrovnáním, tzn. že část pozemku pod garážovými jednotkami 1+2 bude městu kompenzována předáním zrealizované garážové jednotky č. 3. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52