Usnesení č. 33/15/2021 A) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.: Návrh usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. o zvýšení základního kapitálu a o změně společenské smlouvy: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2.768.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc korun českých) o částku 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) na částku 2.838.000 Kč (slovy: dva miliony osm set třicet osm tisíc korun českých). 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se schvaluje převzetí vkladové povinnosti společníkem – společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, IČ: 46357033, ve formě nepeněžitých vkladů a schvaluje se jejich vnesení do základního kapitálu společnosti. 3. Ke zvýšení základního kapitálu dochází převzetím vkladové povinnosti a vnesením těchto nepeněžitých vkladů jmenovaného společníka, kterými jsou pozemky: a) parc.č. 1965/105 o výměře 1 698 m2, b) parc.č. 1965/107 o výměře 3 608 m2, c) parc.č. 1965/112 o výměře 2 209 m2, včetně všech součástí a příslušenství, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1279, pro k. ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ. Tyto nepeněžité vklady byly pro účely vkladu oceněny znaleckým ústavem ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Nám. 28. října 3, 602 00 Brno, č. znaleckého posudku ZU 5865-152/2020, datum vyhotovení 31. prosince 2020. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). 4. Částka odpovídající ocenění nepeněžitých vkladů společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. v souhrnné hodnotě 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) se zcela započítává na emisní kurs tohoto společníka. Jeho vklad tak bude po zvýšení základního kapitálu nově činit 1.807.000 Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc korun českých). 5. Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. je povinna vkladovou povinnost převzít do 10 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti. Vkladová povinnost musí být splněna do 10 dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti. 6. Při zvýšení základního kapitálu nebude společností vydán nový podíl ani nebudou vydány kmenové listy, proto se nestanoví lhůta pro jejich převzetí. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 7. Schvalují se tyto změny společenské smlouvy: a) Čl. VI. společenské smlouvy zní nově takto: VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 6.1. Základní kapitál společnosti činí celkem 2.838.000 Kč (slovy: dva miliony osm set třicet osm tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady obou Společníků. 6.2. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady Společníků takto: – peněžitý vklad Společníka 1 činí částku ve výši 100.000,- Kč, – nepeněžité vklady Společníka 1 činí částku ve výši 1.707.000,- Kč, – peněžitý vklad Společníka 2 činí částku ve výši 100.000,- Kč a – nepeněžité vklady Společníka 2 činí částku ve výši 931.000 Kč. b) Čl. XII. odst. 12.1. společenské smlouvy zní nově takto: 12.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Výše podílů jednotlivých Společníků je s ohledem na společný zájem obou Společníků na splnění účelu společnosti a následný nepeněžitý vklad Společníka 2 do základního kapitálu společnosti, určena dohodou Společníků jako paritní, tj.: a) podíl Společníka 1 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.807.000 Kč, b) podíl Společníka 2 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 1.031.000 Kč. B) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje starostku Mgr. Magdalénu Davis, PhD. na jednání valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08339058, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti a o změně čl. 6. a 12. společenské smlouvy a hlasovat pro usnesení valné hromady společnosti, jak je popsáno výše. C) Starostka je v tomto rozsahu oprávněna pověřit k účasti na valné hromadě a hlasování na ní Mgr. Petra Vacíře, advokáta, nar. , bytem . Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelky Kotoučová a Nováková opustily jednání ZM ve 21:53. Přítomno 12 zastupitelů. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 17 (celkem 22) Starostka navrhla hlasovat o prodloužení zasedání ZM do 22:15. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12