Usnesení č. 33/16/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s deklaratorním rozhodnutím o právním vztahu veřejného prostranství tak, že na pozemcích 819/2 a 836 v k.ú. MpB se nenachází Veřejné prostranství dle §34 zákona č. 128/2000 S., o obcích. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. g) Návrh Plánovací smlouvy – její financování, žadatelé (M.A., J.D., P.M, L.K.) Dne 14. 6. 2021 paní L.K., pan P.M. a pan J.D. v zastoupení paní M.A. požádali o souhlas s PD na akci: „Kanalizační sběrač a vodovodní řad“ v pozemcích 2910/3, 1156, 1202 v k.ú. MpB. Žadatelé nechali zpracovat projektovou dokumentaci, vč. ceníkového nacenění projektantem: cca 1,4 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaný finanční podíl žadatelů na vybudování V+K řadu: 60% prokazatelných nákladů za realizaci akce vč. projektu. Předpokládaný finanční podíl města: 40% prokazatelných nákladů za realizaci akce vč. projektu nejvýše však do výše 500 tis. Kč vč. DPH. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02