Usnesení č. 34-112/2021 RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku 258 a 259 v k.ú. Stříbrná Lhota a s jeho připojením přes novou kanalizační přípojku a nový gravitační kanalizační řad PVC DN 250 na stávající veřejný gravitační kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky 1.SčV, kde plánovaný řad zajistí možnost připojení na kanalizaci i u sousedních pozemků 260/2, 262/2 a 250 v k.ú. Stříbrná Lhota a dále za podmínky uzavření Plánovací smlouvy mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy. Plánovací smlouva bude předmětem dalšího jednání rady města. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15