Usnesení č. 35-103/2021 RM revokuje usnesení RM č. 10-79/2020 ze dne 30. 11. 2020 tak, že RM souhlasí s výstavbou kabelového vedení pro pozemky parc.č. 1949/33, 1949/68, 1949/71 k.ú. MpB související s výstavbou nového kabelového vedení NN vč. jistícího pilíře na pozemcích parc.č. 1698/1, 1949/33, 1949/68, 1949/71, 1949/76, 2916/5 k.ú. MpB za podmínky zpracování regulačního plánu v dané lokalitě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11