Usnesení č. 35-112/2021 RM souhlasí se záměrem parcelace pozemků parc.č. 414/25 a 414/26 v k.ú. Stříbrná Lhota ze dvou na tři nové pozemky a s jejich napojením na stávající vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 414/7 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dvěma původními kanalizačními a vodovodními přípojkami a jednou novou vodovodní a kanalizační přípojkou. RM zároveň souhlasí s přemístěním jedné původní vodovodní přípojky, a to vše za dodržení podmínek 1.SčV, s.r.o. dle vyjádření č. TÚP/095/21/MN ze dne 6. 8. 2021. Souhlas RM je podmíněn kladným posouzením kanalizační sítě u třetího nově napojovaného pozemku na kanalizaci a s podmínkou uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění na parcelu č. 3, která bude předložena na jednání RM. RM požaduje předložení projektové dokumentace všech vodovodních a kanalizačních přípojek dle požadavků 1.SčV. RM požaduje po realizaci stavby přípojek uvedení stavbou dotčeného pozemku parc.č. 414/7 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54