Usnesení č. 36-103/2021 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit solidární dar ve výši 100 000 Kč na pomoc jihomoravským obcím postiženým tornádem dne 24. 6. 2021 z položky Krizové řízení a postupuje svůj návrh na nejbližší zasedání ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11