Usnesení č. 36-112/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace k akci “Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně ” s panem Ing. Josefem Vítkem. RM pověřuje odbor OSMI vystavením objednávky na zhotovení této projektové dokumentace. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31