Usnesení č. 36/15/2021 Zastupitelstvo města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/S/5454/2020-HMSO na pozemek parc. č. 352/2 o výměře 410 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 17. b) Návrh bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1202, 1713/5 a 1713/11 od ÚZSVM ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, nabízí městu bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi parc. č. 1202 o výměře 280 m2 zahrada, 1713/5 o výměře 170 m2 zahrada a 1713/11 o výměře 62 m2 zahrada. Všechny tyto pozemky jsou využívány jako komunikace. RM projednala bezúplatný převod pozemků a doporučila jej usnesením č. 3-99/2021 ze dne 31. 5. 2021. Nebyly položeny žádné dotazy.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12