Usnesení č. 37-112/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu “Mníšek pod Brdy, Rymaně-obnova VO” č. sml.: S-1654/00066001/2021-KL/JRC/BS mezi stranami Středočeský kraj zastoupen KSÚS (jako budoucí povinný) na straně jedné a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí oprávněný) na straně druhé. Pozemky dotčené stavbou a služebností ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS jsou parc.č. 2208/21, 2208/18 a 2208/23 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15