Usnesení č. 37/15/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc.č. 1202 o výměře 280 m2, 1713/5 o výměře 170 m2 a 1713/11 o výměře 62 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 17. c) Návrh bezúplatného převodu pozemku parc. č. 708/4 od ÚZSVM ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, nabízí městu bezúplatný převod pozemku pod komunikací parc. č. 708/4 o výměře 91 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o travnatou plochu v ulici Ke škole, která je využívaná jako chodník. RM projednala bezúplatný převod pozemku a doporučila jej usnesením č. 4-99/2021 ze dne 31. 5. 2021. Nebyly položeny žádné dotazy.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12