Usnesení č. 38/15/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 708/4 o výměře 91 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 17. d) Plánovací smlouva: „Prodejna CDA, parkoviště“ Dne 5. 10. 2020 společnost Casa D´Angolo, s.r.o. požádala radu města o souhlas se stavbou a umístěním „Prodejny CDA, parkoviště“ ul. Pražská, 252 10 Mníšek pod Brdy, na pozemcích parc.č. 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302/5, 1961/1, 1962/1, 1962/6, 1963/1, 2890/1, 2890/3, 2890/49, 2890/50, 2890/52 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Rada města souhlasila usnesením č. 17-71/2020 za podmínek napojení nové prodejny CDA a parkoviště na vodovodní a kanalizační řad (za dodržení podmínek 1.SčV), vybudování autobusové zastávky včetně přístřeší a lavičky na náklady Casa D´Angolo s.r.o. a dosadby keřové zeleně a umožnění městu zřídit odběr dešťové vody z retenční nádrže za účelem zalévání přilehlé zeleně. Rekapitulace plánovací smlouvy: Předmět smlouvy: Žadatel hodlá vybudovat na výše zmíněných pozemcích prodejnu s parkovištěm a dopravní a technickou IS s napojením na stávající veřejnou dopravní a technickou IS. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Majetkoprávní vztahy: Žadatel prohlašuje, že pro uskutečnění záměru nabyde směnou části pozemků parc.č. 1961/1 a 2890/52 ve vlastnictví společnosti CAG podle smlouvy o budoucí smlouvě směnné a odkoupí pozemek 1301/5 ve vlastnictví ČR Státní statek Křivoklát v likvidaci. Město se zavazuje, že pro uskutečnění záměru nabyde do svého vlastnictví pozemky parc.č. 2890/1 a 2890/3 ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje a převede tyto pozemky do vlastnictví žadatele. Budoucí dopravní a vodohospodářská infrastruktura: Město prohlašuje, že ve veřejném zájmu města je nutné vybudovat novou autobusovou zastávku se zálivem, komunikaci pro chodce – chodník vedoucí od autobusové zastávky až k podchodu pod dálnici D4. Napojení Prodejny CDA na vodovodní řad a kanalizační řady je nutno provést za dodržení podmínek 1.SčV, a.s. Žadatel se zavazuje vybudovat novou dopravní a vodohospodářskou IS podle PDS CDA na svůj náklad. Plánovací smlouva dále definuje závazky obou smluvních stran. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27