Usnesení č. 39-112/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.č.1937/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s jeho napojením na veřejný vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 1755/1 novou vodovodní a kanalizační přípojkou přes stávající již zbudované odbočky přípojek na hranici pozemku investora. RM souhlasí s dopravním napojením stavebního pozemku k místní komunikaci na pozemku parc.č. 1937/8 v k.ú. MpB tak, že v případě zásahu do komunikace uvede pozemek do původního stavu. Investor před realizací stavby bude o jejím zahájení informovat vlastníky sousedních pozemků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15