Usnesení č. 39/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh Plánovací smlouvy za účelem realizace projektu „Prodejny CDA, parkoviště“ mezi smluvními stranami Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupeným jednatelem Bc. Pavlem Humlem. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 17. e) Smlouva o vypořádání (J.H.) Město má v plánu provést akci „Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky“. V rámci schvalovacího stavebního řízení je požadován souhlas vlastníků pozemků touto stavbou dotčených. Jedním z nich je pozemek parc.č. 1075, k.ú. MpB ve vlastnictví pana H., který souhlasí se stavbou vodovodního řadu vedeného přes jeho pozemek a jako vyrovnání požaduje zbudování vodovodní přípojky k jeho RD č.p. 155. Předpokládané náklady: 50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč vč. DPH. Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o vypořádání, kde pan H. souhlasí se stavbou vodovodního řadu dle PD „Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky“ za protislužbu zbudování vodovodní přípojky k RD č.p. 155 na pozemku parc.č. 1068 v k.ú. MpB. Projektovou dokumentaci nechá zpracovat pan H. na své náklady, město zafinancuje přípojku a bude odpuštěn poplatek za zhodnocení pozemku. RM souhlasila usnesením č. 14-98/2021 ze dne 17. 5. 2021. Nebyly položeny žádné dotazy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12