Usnesení č. 4-101/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Oprava komunikací Stříbrná Lhota – I. etapa”. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04