Usnesení č. 4-110/2021 RM souhlasí s uzavřením dodatku k rezervační smlouvě o poskytnutí náhradního plnění na odběr osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se společností TOMIS CZ s.r.o., poskytovatele náhradního plnění ve výši 20 tis. Kč bez DPH. RM pověřuje starostku města podpisem dodatku ke smlouvě. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03