Usnesení č. 4/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 5 minut na zprávu + 5 minut na rozpravu. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5. Zpráva FV Předseda Finančního výboru Stanislav Jirota shrnul obsah předložené zprávy z jednání FV č. 24 ze dne 8. 9. 2021. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02