Usnesení č. 4/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MěÚ. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4. Plnění úkolů ze ZM V rámci plnění usnesení ZM č. 45/17/2021 byla zastupitelstvu předložena průběžná zpráva o plnění úkolu – revize zřizovacích listin všech příspěvkových organizací: v současné době jsou u všech zřizovacích listin aktualizovány legislativní předpisy (ve spolupráci s právní kanceláří). Pro jednotlivé příspěvkové organizace jsou připraveny seznamy nemovitého majetku, který Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy PO užívají. Dále je připraven návrh Pravidel pro hospodaření příspěvkových organizací, který bude ještě předmětem připomínkování jednotlivými PO, finančním odborem a následně radou města. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52