Usnesení č. 4-69/2020: RM souhlasí a) s textem předloženého návrhu Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy mezi Ing. Jiřím Pozděnou (jako nabyvatelem) na straně jedné a společností LIGENA s.r.o. (jako převodcem) na straně druhé, b) s převodem Ručitelského závazku na společnost LIGENA s.r.o. a pana Ing. Miroslava Šandla na základě Ručitelského prohlášení a jeho předložení do ZM, c) s vyslovením Souhlasu Města se Smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností z Plánovací smlouvy ze dne 16. 10 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 uzavřené mezi Ing. Jiřím Pozděnou a společností Ligena s.r.o., souhlasí s postoupením Plánovací smlouvy a pověřuje starostku podpisem Souhlasu v návaznosti na schválení převodu ručitelského závazku ZM.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35