Usnesení č. 4-74/2020 Rada města souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu na akci: Využití dešťových vod z náměstí, společností Kontiga, s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. Fakturace díla bude probíhat ve dvou etapách. Dílčí plnění v maximální výši 2/3 ceny díla do 10.12.2020. A závěrečné plnění při předání projektové dokumentace do 6.1.2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEHLASOVAL 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31