Usnesení č. 4-80/2020 RM souhlasí s PD pro výstavbu nové dobíjecí stanice včetně připojení NN v Řevnické ulici na pozemku parc.č. 1297/5 v kat. území Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření SOSB VB služebnosti k pozemku parc.č. 1297/5 v kat. území Mníšek pod Brdy dotčeném stavbou a ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a za podmínky povolení příjezdu vozidel na parkovací místa přes stávající chodník dopravní policií. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07