Usnesení č. 4-96/2021 RM souhlasí, aby 1. SčV, a.s. zahájila práce na odstranění havarijního stavu ČOV za cenu přímých nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27