Usnesení č. 41/17/2021 A) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 08339058: Návrh usnesení valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. 1. Valná hromada bere na vědomí odstoupení jednatele pana Miloslava Štěrby z funkce a schvaluje zánik jeho funkce ke dni konání valné hromady. 2. Valná hromada volí novou jednatelkou společnosti paní Soňu Rajtarovou, dat. nar. ……..………, bytem ………………………….. B) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje starostku Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. na jednání valné hromady společnosti Mníšecká servisní, a hlasovat pro usnesení valné hromady společnosti, jak je popsáno výše. C) Starostka je v tomto rozsahu oprávněna pověřit k účasti na valné hromadě a hlasování na ní Mgr. Petra Vacíře, advokáta, nar. ………………, bytem ……………………………. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti Rady města a Městského úřadu za uplynulé období. Vyzdvihla zejména přípravu rozpočtu města na rok 2022, přípravy na zajišťování svozu komunálního odpadu Brdskou odpadářskou společností, na založení dobrovolného svazku obcí pro vybudování nové základní školy a na nákupy pozemků pro čistírnu odpadních vod, odpadové hospodářství a svazkovou školu. Představila dlouhý seznam realizovaných akcí i přípravy projektů pro dotační tituly. Městský úřad jako pověřený obecní úřad dále zajistil metodicky i organizačně konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56