Usnesení č. 45-128/2022 RM souhlasí s nákupem frankovacího stroje FRAMA MATRIX F22 a pověřuje starostku podpisem příslušné servisní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07