Usnesení č. 5-108/2021 RM souhlasí s zněním a uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1246/7 o výměře 193 m2 v k.ú. Mníšek pod mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 a paní J.U. bytem …………………. za nájemné 1.351,- Kč ročně na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29