Usnesení č. 5-117/2021 RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako kupujícím) a D.J., …………………. a V.L., ……………………… (jako prodávajícími), na pozemky parc. č. 1989/63 o výměře 8282 m2, orná půda a 1987/13 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 306 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58