Usnesení č. 5/12/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru č. 20 konaného dne 22.9.2020. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5) Zpráva KV Petr Digrin přednesl zprávu Kontrolního výboru. Navrhuje změnit směrnice a pověřit RM snížením limitů pro určité kategorie zakázek a vyhlašovat zadání zakázek veřejně. KV navrhuje hlasovat pro následující usnesení: ZM pověřuje RM snížením limitů pro jednotlivé kategorie zakázek, současně doporučuje zakázky od kategorie 2 soutěžit tak, aby zadání bylo veřejné a mohl se přihlásit libovolný uchazeč, např. zveřejněním na profilu nebo na úřední desce města. V tomto smyslu pak upravit i směrnici (vnitřní nařízení) města. PRO 5 PROTI 6 ZDRŽELI SE 2 Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35