Usnesení č. 5-124/2022 RM schvaluje nájemní smlouvy na byt č. 24 v ul. Rudé Armády č.p. 555 na dobu určitou 12 měsíců na sl. K.Š. vnučku nájemkyně, která je zde přihlášena k trvalému pobytu. Sl. K.Š. bude stanoveno nájemné 150 Kč/m2 + zálohy na služby. RM pověřuje starostku podpisem nové nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55