Usnesení č. 5-127/2022 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Přeložka vodovodního řadu DN 100, ul. V Lipkách, Mníšek pod Brdy, společností NOVADUS, spol. s r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19