Usnesení č. 5/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PROTI PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato a veřejná schůze pokračovala. Dále občané položili následující dotazy: – časový horizont výstavby: začne se stavba realizovat již nyní na základě platného stavebního povolení a změny se budou realizovat až v průběhu výstavby prostřednictvím změny před dokončením? Václav Prokop: investor chce spolupracovat s městem a SÚ, nemá v úmyslu začít stavět, pokud nebude mít schválenou změnu. – možnost podzemního parkování? Václav Prokop: astronomické náklady na malé množství parkovacích míst. – lze zabránit tomu, aby měl dům 44 bytových jednotek? Starostka: město nemá kompetence, jak projektu zabránit, může pouze nastavit podmínky, za nichž se investor rozhodne, jestli projekt zrealizuje. Město je pouze účastníkem řízení, nikoliv výkonným orgánem, tím je SÚ, který se rozhodne, jestli vezme vyjádření města v potaz či nikoliv. – umístění stavebních buněk, když okolní pozemky jsou pozemky města? Václav Prokop: zařízení staveniště je otázkou na architekta. – výška budovy dle starého a nového projektu? Václav Prokop: výška se nemění, v obou případech je to 427 m nad mořem. – další postup, harmonogram? Starostka: město nemá žádný harmonogram, k ničemu se nezavázalo, záleží na investorovi, jak bude nyní postupovat. Václav Prokop: pevně daný harmonogram nemají, budou jednat s městem. Zastupitelka Slavíková Klímová zopakovala problém s parkovacími místy v Edenu a na závěr doplnila, že sídliště Eden je i přes den hodně exponovaným místem pro parkování v souvislosti s dětmi dojíždějícími do školy a na kroužky, tudíž zde v průběhu dne parkují obyvatelé celého Mníšku. Upozornila na to, že jedna věc je teoretický výpočet parkovacích míst, druhá věc je však skutečný počet aut připadající na jednu bytovou jednotku v dnešní době. Požádala, aby pan Prokop tlumočil investorovi, že projekt v této podobě není ideální (velký nárůst lidí, provoz, nedostatečná občanská vybavenost – znepříjemní se prostředí obyvatelům, kteří tam nyní bydlí). Václav Prokop sdělil, že bude investorovi tlumočit informace z dnešního ZM. Téma věže v Edenu bylo vyčerpáno a byl prostor na další dotazy. Zastupitel Kožíšek se dotázal na údržbu dětských hřišť a na prodloužení smlouvy s firmou Komwag. Starostka: údržbu dětských hřišť zajišťuje město prostřednictvím OSMI, smlouva s firmou Komwag byla prodloužena do 11. 12. 2021. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitelka Šretrová tlumočila žádost občanů z Rymaní na obnovení linky 320 kvůli školákům z Rymaní. Starostka: o tomto problému ví a bude opět jednat s Ropidem a IDSK v červenci. V 19:50 byla veřejná schůze ukončena. 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti rady města městského úřadu za uplynulé období, přičemž vyzdvihla nové projektu podpořené z dotací, novou podatelnu a checkpoint, městem zajištěné očkování, zahájení projektu Senior taxi, péči o zeleň, participativní rozpočet, kulturní akce, přezkum hospodaření města, investiční akce a opravy, chodníky, činnost SÚ a MP. Proběhla rozprava: Zastupitelka Páterová položila dotaz ke zkapacitnění jídelny ZŠ Komenského 420, jelikož nezbývá prostor pro zaměstnance a cizí strávníky. Starostka: nyní má jídelna kapacitu 1000 obědů, v novém projektu se počítá se zkapacitněním na 1300 obědů, časový horizont však nelze odhadnout, protože se čeká na vhodný dotační titul (náklady jen na vybavení jídelny vycházejí odhadem na 30 milionů Kč). Zastupitelka Páterová požádala o zaslání informací ke zkapacitnění jídelny ZŠ (náklady, projekt) – OSMI zašle. Místostarosta Sáblík doplnil: hledají se varianty, jak na přechodnou dobu poskytovat zaměstnancům obědy, např. bufet v prostoru kavárny apod. Další dotazy nebyly, hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 1 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato a veřejná schůze pokračovala.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27