Usnesení č. 5/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 20 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PROTI PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PRO PRO ZDRŽELA SE PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 2 ZDRŽELI SE 1 Usnesení bylo přijato. Veřejná schůze pokračovala. J.: projekt komunitního bydlení pro seniory společnosti Ambeat – takto velký projekt byl obyvatelům prezentováno pozdě; požádal o spuštění vlastní prezentace, přičemž upozornil na nevyhovující podmínky pro město a občany. Starostka: přednesla svou prezentaci a odpověděla na dotazy; dle generelu VaK je podmínkou rozvoje předmětné lokality vybudování nové infrastruktury; rozšíření ČOV je nezbytné tak jako tak; Řevnická ulice je ve špatném stavu již řadu let, ale nesplňuje současná dotační kritéria MMR (sousedí s polem), nyní není šance na získání dotace na její obnovu, oprava tedy může být financována např. jako kombinace zdrojů města a soukromého investora; Ambeat opraví silnici po dokončení záměru, další část silnice bude opravena z rozpočtu města; změnou ÚP nedochází k přetížení území, v porovnání se starým ŮP je to stále zmenšení zastavitelné plochy; etapa 3 není součástí plánovací smlouvy pro zastavitelnost území (dle ÚP limitováno ochranným pásmem vodního zdroje); zajištění přednosti pro mníšecké seniory (50+), ale není možné zajistit výlučnost klientů z Mníšku; město dostane od investora 5 bytů, nekupuje si je (zároveň má možnost vybrat si hodnotu bytů v penězích). Sommer (Ambeat): oponoval údajům uvedeným v prezentaci pana J. – dezinformace. Zastupitel Jirota: zastupitel Vilimovský není ve střetu zájmů, pozemky jsou prodané, nemá žádný zájem na těchto pozemcích a na předkládaném projektu. Zastupitel Vilimovský: potvrdil – pozemky přešly na nového vlastníka, střet zájmů byl v případě hlasování o ukončení původní PS, a tam se zdržel. Starostka vyzvala přítomné k položení dalších dotazů, které nemohou být projednány v rámci bodů v řádném programu. Zastupitel Vlastimil Kožíšek: značka omezení rychlosti Rymaně; požaduje přistavení kontejneru na větve – bude řešeno OSMI K.: prořezávka větví kolem rybníčku, která proběhla, ale některé větve byly nadále ponechány; bude předáno jako podnět pro OVV: informovat pana K. o tom, jaký typ havarijního prořezu proběhl u rybníčku. Zastupitelka Šretrová: požádala o představení koncepce ohledně kapacity MŠ. Starostka: městský architekt řeší možnost vybudování nové MŠ Na Oboře, bude vypracována studie. Zastupitel Digrin: požádal o dodání plánovací smlouvy Residence Pražská, která byla odložena z minulého ZM; vedoucí OSMI: PS dosud nebyla předložena a schválena RM. Ve 20:16 byla ukončena veřejná schůze a byla stanovena přestávka do 20:21. Po přestávce byly vzhledem k pokročilému času projednány návrhy na změny v programu: Zastupitelka Midkiff: bod č. 17) Plánovací smlouva Ambeat přesunout a projednat nyní v rámci návaznosti na veřejnou schůzi. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 6 (celkem 23) Zastupitel Jirota: protinávrh: schválit přednostně bod č. 9) Rozpočet města, tak jak to stanovuje jednací řád a usnesení ZM – přednostní projednání rozpočtu a majetkových záležitostí před ostatními body programu. Starostka: předřadit rozpočet a potom bod 17) a dále dle programu. Zastupitelé Šretrová a Digrin: dokončit nyní bod 17) PS Ambeat a poté předřadit bod 9) Rozpočet a dále dle programu. Hlasovalo se nejprve o návrhu zastupitelů Šretrové a Digrina:

Hlasování: PRO 12 PROTI 2 ZDRŽELI SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56