Usnesení č. 5-66/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Licenční smlouvy o veřejném provozování – VP 2020 128321. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13