Usnesení č. 5-69/2020 1. RM bere na vědomí informaci 1. SčV o stavu ČOV s překračováním limitu celkového dusíku a ukončení napojování nových přípojek na kanalizační řady. 2. RM ukládá odboru OSMI: a) aktualizovat Zásady pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek z důvodu nízké kapacity ČOV s možností poskytnutí příspěvku i žadatelům, kde kanalizační řad je v technicky dostupné vzdálenosti, a to do doby zkapacitnění ČOV v parametru celkového dusíku, b) předložit aktualizované znění Zásad pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek do jednání ZM. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41