Usnesení č. 5-80/2020 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 20_SOBS01_4121731029 s přílohami č. 1 a č. 2. Příloha č. 1 smlouvy 20_SOBS01_4121731029 – Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: 4121731029 Příloha č. 2 obsah budoucí smlouvy o připojení RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a žadatelem Městem Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07