Usnesení č. 5-83/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.412/5 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 76 m2 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní …………………………….. …………………………………………………………. za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33