Usnesení č. 6-101/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6014508/1 “Mníšek pod Brdy-kNN pro p.č. 2416-1” mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., panem Václavem Brožem (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Pozemek dotčený VB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je parc.č. 2920/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04