Usnesení č. 6-108/2021 RM souhlasí s projektovou dokumentací týkající se stavebních úprav pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu vypracovanou společností CR PROJECT s.r.o. Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav. Jako vlastník pozemků parc. č. 2890/4 a 1955/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy souhlasíme s umístěním a provedením stavby “D4 – Stavební úpravy pro účely bezpečnosti a plynulosti provozu”. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29